místo pro děti

Starodubečská 413, Praha 10, 10700

tel: 272 701 838
fax: 272 702 414
reditel@zsdubec.cz

Další potřebné dokumenty:

Školní psycholog

PhDr.  Blanka  Medlínová

PPP, 106 00 Praha 10, Jabloňová 30, hl. m. Praha

tel.  272 651 082

e-mail:  ppp10@ppp10.eu

 

Speciální pedagog

ve škole - Mgr. Anna  Páchová

e-mail: annapachova@gmail.com.

nápravná cvičení pro děti s SPU

trénink paměti - zejména trénování pracovní paměti

 

za poradnu - Mgr. Jana  Veverková

 e-mail:  veverkova@ppp10.eu

 

 

Výchovná poradkyně -  Mgr. Ivana Vítková

 • poradenství při výběru vhodné střední školy a při volbě povolání (zajišťuje informačních příručky o středních školách, SOU a gymnáziích), pomoc při vyplňování přihlášek, vydávání a evidence zápisových lístků
 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, problémy pramenící z obtížných životních situaci apod.)
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • péče o žáky mimořádně nadané
 • evidence a aktualizace zpráv z vyšetření v PPP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Veškeré informace budou včas aktualizovány.

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia - základní informace

Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic nezapomněli?

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy můžete podat 2 přihlášky 
Přihlášky a podrobné informace jsou k vyzvednutí u výchovné poradkyně.

 • vyplníte přihlášku,
 • správnost údajů potvrdí Vaše základní škola / prospěch zapisuje třídní učitel/
 • pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také lékařem.

Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2013 musí zveřejnit každá střední škola, doplníte přihlášku o další doklady. 

Přihlášky musíte nejpozději do 15. 3. 2013 doručit (osobně nebo doporučeně poštou) řediteli příslušné SŠ.

Další postup záleží na tom, jestli střední škola pořádá nebo nepořádá přijímací zkoušky.

 • pokud střední škola přijímací zkoušky nepořádá, odešle vám ředitel rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
 • pokud střední škola přijímací zkoušky pořádá, přijde vám pozvánka k vykonání přijímací zkoušky.

Termín pro pořádání 1. kola přijímacích zkoušek je od 22. 4. do 30. 4. 2013.

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů potvrdit váš zájem vzdělávat se na této škole tím, že doručíte na zvolenou střední školu svůj zápisový lístek, který obdržíte na vaší základní  škole.

Důležité upozornění: Nejpozději 10 den již musí být lístek doručen řediteli střední školy, a to i v případě, že posíláte lístek poštou. Pokud v této lhůtě zápisový lístek nedoručíte, může střední škola vaše místo obsadit jiným uchazečem.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí můžete do 8 pracovních dnů podat k rukám ředitele střední školy odvolání.

                                                       
 
Pro dobrou volbu střední školy je vhodné:
 • prostudovat brožury Informace o gymnáziích, Informace o středních odborných školách, Informace o středních odborných učilištích a Atlasy školství
 • pročíst www stránky jednotlivých škol
 • navštívit vybrané školy - dny otevřených dveří
 • kontaktovat starší spolužáky, kteří na dané škole studují
 • navštěvovat přípravné kurzy
 • využít internetové odkazy, které se týkají přijímání na střední školy jako např. infoabsolvent, atlasy škol, scio atd.