místo pro děti

Starodubečská 413, Praha 10, 10700

tel: 272 701 838
fax: 272 702 414
reditel@zsdubec.cz

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vnitřní předpis pro činnost školní družiny platný od 1.9.2012

Vnitřní předpis ( režim ŠD ) vychází z vyhlášky o základní škole č. 291/91 Sb., vyhlášky 87/92 Sb., o školních družinách a školních klubech a zákona ČNR o školských zařízeních č. 395/91 Sb.. Je součástí Školního řádu ZŠ Dubeč a je závazný jako právní norma pro všechny účastníky, tj. učitele, rodiče a žáky.

1.  Provozní doba ŠD je stanovena na základě zájmu rodičů. Ranní od 6:30 do 7:45hod. Odpolední od 11:40 do 17:00hod.

2.  Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny: Školní družina je určena žákům 1.- 3.ročníku. Přednost mají žáci zaměstnaných rodičů a sociálně znevýhodněných rodin. Žáci 4.ročníku a rodičů na mateřské dovolené nebo v domácnosti mohou být přijati pouze do naplnění kapacity ŠD.

3.  Do ŠD docházejí žáci,jejichž rodiče odevzdali řádně vyplněný zápisní lístek a do stanoveného termínu zaplatí finanční poplatek 300,-Kč za měsíc. Žáci využívající pouze ranní družinu 100,-Kč za měsíc. Platit lze převodem nebo složenkou, přičemž doklad o platbě je nutné předložit vychovatelce ŠD. Dny splatnosti jsou 20.září, 20.listopadu a 20.února /platba na čtvrtletí/.

Pokud nemá žák platbu zaplacenou po dobu dvou měsíců,může být rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny vyloučen.

O odhlášení žáka ze školní družiny požádá zákonný zástupce pouze písemnou formou.

4.  Po skončení školního vyučování třídní učitelka odvede žáky do učeben ŠD a předá vychovatelce příslušného oddělení.Z provozních důvodů budou děti ŠD docházet na oběd s vychovatelkou vždy cca 20 minut po ukončení vyučování (tzv. po 4.vyuč.hodině ve 12:00hod, po 5.vyuč.hodině ve 13:00hod.).

V době od 14:00 do 15:00hod. probíhá odpolední program družiny,který zahrnuje aktivní odpočinek, rekreační činnosti,vycházky,sportovní činnosti apod.,rodiče program nenarušují a respektují ho.

Od 15:00 do 17:00hod. probíhá příprava na vyučování,činnosti dle výběru žáků a jejich postupný odchod domů. Rodiče vyzvedávají žáky nejpozději do 14:00hod., nejdříve od 15:00hod. a následně kdykoliv do 17:00hod. Od 16:00hod. se všechny děti vyzvedávají u vchodu školní družiny,kde jsou zvonky na příslušná oddělení.

Vyzvednutí žáka v jinou dobu, jinou osobou nebo uvolnění na zájmový kroužek mimo budovu školy, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutné písemně sdělit příslušné vychovatelce. Bez řádné omluvenky ani na telefonickou žádost nebude žák v žádném případě z družiny uvolněn.

5. Žák neopouští prostory ŠD bez vědomí vychovatelky. K hrám,hračkám,knihám a ostatnímu vybavení se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení nahradí event.opraví rodiče. Narušuje-li žák soustavně řád ŠD a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyloučen.

6.  Žáci I.,II., III.,a IV.oddělení odcházejí vchodem u školní družiny, oddělení V. bočním vchodem školy. Z provozních důvodů není rodičům povolen vstup do šaten ŠD. Ve vyjímečných případech pouze po domluvě s vychovatelkou.

Obuv na přezutí si žáci ŠD odnášejí domů,v případě pravidelného navštěvování ranní družiny si žák smí ponechat obuv v šatně/družiny/, avšak podepsanou a v sáčku.

7.  Vychovatelka ŠD je ve stálém kontaktu s rodiči,k jejich námětům a připomínkám bude příhlíženo, pokud povedou ke zkvalitnění práce ŠD ve prospěch dětí.

Školní družina

tel. 272 701 838      e-mail:

ráno od  6:30 do 7:45   odpoledne od 11:40  do  17:00

třídy:   1. oddělení      Jana  Růžičková

           2. oddělení      Renata  Novotná

           3. oddělení      Helena  Mertová  www.hm-druzina.estranky.cz

           4. oddělení      Blanka    Vedrová

           5. oddělení      Ludmila  Hamáčková