místo pro děti

Starodubečská 413, Praha 10, 10700

tel: 272 701 838
fax: 272 702 414
reditel@zsdubec.cz

Projekt OPPA           

Oznamujeme, že naše škola zahájila dne 1.7.2013 realizaci projektu s názvem "Základní škola Dubeč - místo pro všechny děti bez rozdílu".
Tento projekt s předpokládanou délko 21 měsíců je financován z operačního programu Praha Adaptabilita - Modernizace počátečního vzdělávání v rámci 6. výzvy. Realizaci projektu předcházela příprava projektové žádosti. Cílem projektu je aktivní a individuální podpora žáků se specifickými poruchami učení či jinak znevýhodněných dětí. Zahrnuje individuální podporu ve vyučovacích hodinách, reedukaci mimo vyučování, logopedické nápravy i péči školního psychloga.
Od tohoto projektu očekáváme především to, že zařazeným žákům umožní dosáhnout jejich maximální úspěšnosti ve zvládání učiva, což určitě povede k posílení jejich sebevědomí a pozitivního vztahu k poznání a celoživitnímu vzdělávání. Tímto chceme předcházet i potenciálnímu pozdějšímu vyčlenění těchto žáků z běžného života společnosti.

Pro žáky vybrané do projektu je v budově školy připravována samostatná učebna vybavená PC technikou a interaktivní tabulí, která bude v rámci projektu využívána speciálním pedagogem, psychologem a logopedem. 


Rodiče vytypovaných žáků budou pozváni k informativní schůzce, na které jim bude celý projekt představen. Počítáme s jejich maximální podporou při jeho realizaci, protože jen tak dosáhneme toho, aby daný projekt přinesl úspěšné využití všech možností, které nabízí.
Projekt klade zvýšené úsilí na organizaci, personální i materiální zabezpečení, ale jsme přesvědčeni, že při aktivním zapojení všech zúčastněných přinese maximální prospěch těm, kterým je určen - našim dětem.
 

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI